مبانی نظری وپیشینه تحقیق هویت و اختلال هویت جنسی

مطالب دیگر:
بررسي ساخت برج‌هاي دوقلوي پتروناس و سازه هاي بکار رفته در آنبررسي‌ امكان‌ بيمه‌ كردن‌ محصولات‌ كشاورزي و تأثير آن‌ بر محيط‌ زيست‌ و تشويق توليدکنندگان برايبررسي تأثير اجزاي منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ايران بر نقدينگي آنبررسي و معرفي انواع موتورهاي احتراق داخلبررسي تاثير ريسک عدم پرداخت بر ضريب واکنش سودبررسي پايگاه داده در محيط نرم‌افزارهاي ACCESS , SQL و عملکردها و محدويدتهاتثبيت بيولوژيک نيتروژن در اثر همياري سويه هاي مختلف باکتري آزوسپريلوم با ارقام مختلف گندم با ابررسي تاثير خصوصي سازي شرکتهاي دولتيبر ارزش افزوده اقتصادي آنهاتاثير مالكيت سهام مديريت برارتباط بين ثبات سود واقلام تعهدي درشرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراقبررسي تاثير مشکلات خانوادگي بر گرايش به اعتياد فرزندان همراه با نمونه هاي آماريتاثيرسهام مديريتي بر ارتباط بين جريان وجوه نقد آزاد و مديريت سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورسبررسي تحليلي و آزمايشگاهي نيروي محوري توليد شده در پلوس اتومبيلبررسي انواع کودهاي شيميايي و طبقه بندي و خواص آنهامونتاژ در سينما و نقش تعيين كننده‌ آن در ايجاد درونمايه‌ي ي و مونتاژ سکانس خودکشي سرباز پايل در فبررسي رابطه ميان ادراکات مشتريان و عملکرد مالي بانکهاي خصوصيبررسي رابطه بين نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام با استفاده از روش HML وبررسي رابطه بين سرمايه فکري و ريسک سيستماتيک و غير سيستماتيک در بورس اوراق بهادار تهرانبررسي رابطه بين سود اقتصادي و سود حسابداري با ROE در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهاداربررسي دلايل تغييرات حسابرسان مستقل و بازرس قانوني در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهبررسي حرکت شتابدار و معادلات و مسائل آن
مبانی نظری وپیشینه تحقیق هویت و اختلال هویت جنسی ,پیشینه تحقیق هویت و اختلال هویت جنسی ,مبانی نظری هویت و اختلال هویت جنسی ,مبانی نظری,پیشینه تحقیق, هویت و اختلال هویت جنسی|31011042|xyw
در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با مبانی نظری وپیشینه تحقیق هویت و اختلال هویت جنسی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق هویت و اختلال هویت جنسی
دارای 30 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

مفهوم هویت در نظر روان شناسان، جامعه شناسان و روان شناسان اجتماعی جایگاه خاصی دارد. بیشتر روان شناسان و همچنین نظریه پردازان شخصیت، هویت را امری فردی و شخصی می دانند و بر این باورند که ویژگی های شخصیتی و احساس فرد مبنای اصلی هویت او هستند. در مقابل روان شناسان اجتماعی و جامعه شناسان عقیده دارند که احساس هویت در اثر دیالیکتیک میان فرد و جامعه شکل می گیرد. آنها معتقدند که هویت معمولاً در نگرش ها و احساسات فرد نمود پیدا می کند، اما بستر شکل گیری آن زندگی اجتماعی است.

به این ترتیب در یک تقسیم بندی کلی می توان هویت را به دو دسته اصلی تقسیم کرد:

1. هویت فردی
2. هویت اجتماعی

در هر دو بعد فردی و اجتماعی هویت، نوعی خودشناسی مطرح است. انسانی که از خود تعریفی ندارد، واحدی از هم گسیخته، نامنسجم، غیر اندام گر، از خود بیگانه و خود ستیز است (صالحی، 1385).

هویت فردی که تصور فرد از خویشتن است نیز در جریان تعاملات اجتماعی ساخته می شود. ارزشیابی فرد از خود، با توجه به تلاش ها و فعالیت های فردی، نظرات و برداشت های دیگران و همچنین شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه شکل دهنده هویت فردی هستند.

متفکران زیادی به جنسی بودن هویت اعتقاد دارند:

یکی از عوامل مهم کسب هویت فردی جنسیت است. هر فردی با دانستن این که زن است یا مرد، جایگاه جنسی خود را پیدا می کند و می تواند نقش ایفا کند.

هویت جنسی که بازتاب احساس درونی فرد از زن یا مرد بودن خویش است، بخش قابل ملاحظه ای از هویت هر انسان را تشکیل می دهد. هویت جنسیتی به یک رشته نگرش ها، الگوهای رفتاری و سایر صفاتی که معمولاً با مردانگی و زنانگی مرتبط هستند و توسط فرهنگ خاص افراد تعیین می شوند، وابسته است. کسی که از نظر هویت جنسیتی سالم است با اطمینان می تواند بگوید من یک زن یا یک مرد هستم (رضایی، 1386).

گرین و اسپنسر، هویت جنسی را به عنوان یک احساس اساسی و عمده مربوط به پذیرش و تعلق داشتن به یک جنس می دانند. ایگان و پرس معتقدند که بهتر است هویت جنسی را مجموعه ای از افکار و احساسات بدانیم که یک فرد درباره جنسیتش و عضویت در آن دارد که از 5 جزء عمده ساخته شده است:

1) گامی از عضویت و تعلق به یک جنس.
2) سنخیت جنسی
3) رضایت و خشنودی جنسی
4) احساس فشار برای انطباق جنسی
5) سوءگیری درون گروهی. (کارور، 2005).

نقش جنسی

الگوی رفتاری برونی است که منعکس کننده احساس درونی شخص از هویت جنسی خویش است ) کاپلان وسادوک،2003).

نقش آموزی جنسی

کسب آن دسته از ویژگی ها و رفتارهایی- نقش های جنسی- که فرهنگ جامعه معینی برای زنان و مردان خود مناسب می داند، نامیده می شود که مقوله ای متفاوت از هویت جنسی می باشد (هترینگتون، پارک، 1373).

عوامل مؤثر در روند شکل گیری هویت جنسی را می توان به سه دسته زیستی، اجتماعی و روان شناختی تقسیم کرد.

عوامل زیستی شامل:
1. کروموزم های جنسی.
2. گونادها.
3. هورمون ها.
4. اندام تناسلی داخلی.
5. اندام تناسلی خارجی.
6. مغز (رئیسی، ناصحی، 1383).

هویت جنسی پایه و مبنایی است که هر آنچه در رابطه با تفکر، نقش، رفتار و تمایلات جنسی اعم از بهنجار و نابهنجار از فرد مشاهده می شود، دارای ارتباط ریشه ای و بنیادی با هویت اوست و هر گونه انحراف از مسیر بهنجار شکل گیری هویت جنسی، پایه گذار نوعی ناسازگاری می شود که شکل مشخص و شدید آن اختلال هویت جنسی است (طالبیان شریف ، 1384).

در بررسی مسائل روان شناختی، دیدگاه های مختلفی برای تبیین آنها وجود دارد. در این پژوهش بر مهمترین دیدگاه های موجود تأکید شده است.

رشد روانی- جنسی نوجوانان از زمانی است که غدد جنسی فعال شده و فعالیت های پنهانی خود را با همکاری سایر غدد داخلی آغاز می کند. در این زمان هورمون های جنسی در خون افراد وارد می شود و تحول و انقلاب همه جانبه ای را در مزاج آنان به وجود می آورند. ظهور غریزه جنسی در سنین نوجوانی به منزله بشارتی است در جهت رشد طبیعی فردی جوان که در آینده ای نه چندان دور، او می تواند مانند هر انسان بزرگسالی تشکیل خانواده دهد (کاهانی، 1381).
یکی از نافذترین و بحث انگیز ترین نظریه های ظهور هویت جنسی، نظریه فروید است. بنا بر نظر وی، یادگیری تفاوت های جنسی در کودکان و خردسالان بر اساس داشتن یا نداشتن آل رجولیت متمرکز است. من آلت مردانه دارم معادل است با من پسرم و بالعکس. فروید تأکید می کند تنها تمایزات کالبد شناختی نیستند که در اینجا مهم هستند، داشتن آلت تناسلی مردانه نشان دهنده مردانگی یا زنانگی است. فروید رشد روانی- جنسی را در مراحل مختلف تحت بررسی قرار داده است. یکی از آن مراحل مرحله بلوغ و نوجوانی است.
فروید بلوغ دختران را در حدود سیزده سالگی مطرح و بیان داشته است: انرژی جنسی یا نیروی کامل بلوغ به جریان در می آید و دفاع های مستقر را تهدید به فروپاشی می کند. یک بار دیگر احساسات ادیپال تهدید به ظهور در خود آگاه می کند و این بار فرد جوان به اندازه کافی بزرگ است که بتواند این احساسات را در عالم واقع به مرحله انجام برساند. او معتقد است احساسات ادیپال به وسیله آزادسازی فرد از قیود والدین صورت می گیرد (گرین، 1998).